Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

domingo, 28 de junio de 2015

Convocatoria de probas libres para títulos extinguidos de Formación Profesional LOXSE

No curso 2015/2016 entran en vigor novos títulos de formación profesional LOE, por ese motivo o alumnado que non rematou os ciclos da lei anterior LOXSE, ao deixar de impartirse éstes, disporá de dúas convocatorias para presentarse ás probas libres e superar os módulos pendentes para obter a titulación. 

Resultado de imagen de probas libres títulos extinguidos fpAs probas libres inclúen a avaliación de todos os módulos dos ciclos formativos extinguidos e que se relacionan no anexo da orde de convocatoria, agás o módulo de FCT. O alumnado disporá de dúas convocatorias, que terán lugar no curso académico seguinte ao da extinción definitiva da docencia do ciclo formativo.

Logo de rematadas as dúas convocatorias, o alumnado que aínda teña módulos pendentes e desexe finalizar os seus estudos poderá matricularse nas ensinanzas do novo título equivalente. Para isto aplicarase o réxime de validacións de módulos regulados no real decreto do título correspondente.

PRAZOS PARA A INSCRICIÓN:
 • Para a primeira convocatoria: do 7 ao 17 de xullo de 2015
 • Para a segunda convocatoria: do 6 ao 16 de maio de 2016

jueves, 25 de junio de 2015

DOS POR UNO: DOBLES GRADOS UNIVERSITARIOS EN GALICIA 2016/2017


Estudiar dos titulaciones universitarias es una elección que cada vez cobra más protagonismo en la oferta de estudios universitarios en las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

La principal ventaja de elegir esta modalidad de estudios es que cuanto termines habrás conseguido dos títulos universitarios oficiales que se complementan para desempeñar puestos de trabajo de mucha cualificación y alto rendimiento.  Los años que te llevaría hacer dos titulaciones serían 8, pero en el caso de los dobles grados podrás terminar en 5 o 6 años. 

En un mercado laboral tan competitivo diferenciarse de los demás es algo ya necesario. Por ello las universidades se lanzan a ofrecer dobles titulaciones o grados bilingües, porque las posibilidades de inserción laboral aumentan al poder trabajar en dos campos diferentes o complementarios. 

Otra opción es estudiar un grado bilingüe, donde en toda la formación o en parte de ella se estudia en otro idioma o un grado con máster

Las condiciones previas que debe reunir un estudiante de doble grado son: Espíritu de sacrificio, afán de superación, organización, constancia, eficacia y un alto grado de motivación, ya que al reducirse los años de estudio tendrás más materias en cada curso escolar, y todo lo que se deriva de ello. 

Accede a estos enlaces para conocer la oferta de dobles grados para el curso 2016 / 2017 en España y en las universidades gallegas de Vigo, Coruña y Santiago de Compostela. 


Oferta de dobles Grados en la Universidad de A Coruña: 
Oferta de dobles Grados en la Universidad de Vigo:
Oferta de dobles Grados en la Universidad en Santiago de Compostela:

miércoles, 24 de junio de 2015

NUEVOS DOBLES GRADOS EN LA USC PARA EL CURSO 2015/2016


Resultado de imagen de escudo usc
La USC (Universidad de Santiago de Compostela) era la única universidad gallega que no ofertaba dobles grados. En el próximo curso 2015/2016 estrenará 8 dobles grados, 6 en Santiago y 2 en Lugo. En su web se puede acceder al plan de estudios

  CAMPUS DE SANTIAGO:
 1. Derecho y Relaciónes Laborales. Tendrá una duración de seis cursos.
 2. Periodismo y Comunicación Audiovisual. Tendrá una duración de cinco años y medio y 378 créditos. 
 3. Ingeniería Informática y Matemáticas. Tendrá 372 créditos en seis cursos.
 4. Matemáticas y Física. Durará cinco cursos.
 5. Física y Química.  Tendrá una duración de cinco años.
 6. Química y Bioloxía. Durará seis cursos y tendrá 357 créditos.

  CAMPUS DE LUGO:

 1. Ingeniería Civil, Geomática y Topografía: Se trata de un itinerario formativo estructurado en 359 créditos ECTS repartidos a lo largo de seis cursos.
 2. Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria, y Forestal y del Medio Rural: Distribuído en seis años académicos.

martes, 16 de junio de 2015

ADMISIÓN EN CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN GALICIA PARA O CURSO 2015 -2016 EN GALICIA


Información sobre o prazo e o proceso de admisión nos ciclos de Formación Profesional Específica en Galicia para o curso 2015-2016, nos réximes ordinario e adultos (presencial e a distancia).

ESTABLÉCENSE DOUS PERÍODOS:
 • PERÍODO ORDINARIO: Dende o 17 de xuño ao 2  de xullo de 2015  ás 13´00h. (para os que cumpren os requisitos de acceso en xuño de 2015 ou anteriores cursos).
 • PERÍODO EXTRAORDINARIO: Dende o 1 ao 11 de setembro de 2015 ás 13´00h. (para os que cumpren os requisitos de acceso en setembro de 2015 ou anteriores cursos). 

ADMISIÓN EN CICLOS DE GRAO MEDIO: 

ADMISIÓN EN CICLOS DE GRAO SUPERIOR:

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Deberá presentarse unha única solicitude, por duplicado, para cada réxime, grao e modalidade que se desexe cursar. Poderase facer de tres xeitos:
 • Cubrindo a solicitude a través de internet na aplicación informática que se atopa no enderezo web http://www.edu.xunta.es/ciclosadmision. A instancia que xera a aplicación informática deberase imprimir e presentar, acompañada da documentación que se requira, en calquera centro educativo de Galicia con oferta de formación profesional sostida con fondos públicos. A solicitude enténdese como non válida sen o requisito de presentación nun centro, agás que na propia solicitude xerada pola aplicación informática se indique que é unha solicitude validada e que non precisa ser presentada nun centro educativo; neste caso a copia impresa conservarase como resgardo. 
 • Cubrindo, de xeito mecanografado ou manualmente, os correspondentes modelos de solicitude e presentándoos acompañados da documentación necesaria no centro elixido como primeira opción. 
 • De non ser posible a presentación polos procedementos anteriores, poderase presentar, cuberta e asinada, en sobre aberto en calquera oficina de Correos, para ser remitida por correo certificado co selo de Correos coa data de entrega. A solicitude irá dirixida ao director ou a directora do centro elixido en primeira opción. A documentación presentada que non sexa orixinal, incluíndo a copia do documento de identidade, deberá estar compulsada. Coa finalidade de axilizar a xestión será necesario remitir, no mesmo día no que se entregue o correo certificado, unha copia da documentación presentada mediante correo electrónico ou por fax ao centro ao que vai dirixida a solicitude. Os enderezos electrónicos e os números de fax dos centros poden consultarse en: https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/

INFORMACIÓN SOBRE  OS LISTADOS DE ADMITIDOS NO CURSO PASADO:

Pinchando nos enlaces pódese acceder aos listados de admitidos do curso pasado en cada ciclo. Esta información é útil para ver con que nota, con que titulación e en que adxudicación entrou o último alumno/a en cada ciclo. Trátase dunha referencia que pode orientar as posibilidades personais de acceso nos ciclos, pero non é exacta posto que cambiará para este curso. 


ADMITIDOS NO CURSO 2013 / 2014 EN CICLOS SUPERIORES:

DE QUE VAI CADA CICLO:

MÁIS INFORMACIÓN:
No teléfono da asesoría sobre admisión en ciclos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: 881 99 74 08.

OFERTA E ADMISIÓN NA FP DUAL EN GALICIA PARA O CURSO 2015 / 2016

Publicase a ORDE do 3 de xuño de 2015 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional.

Relación de centros educativos, ciclos formativos e entidades colaboradoras en que se autorizan os proxectos de formación profesional dual:

Requisitos das persoas solicitantes:

a) Ter entre dezaseis e vinte e nove anos no momento de inicio do programa formativo, no caso dos ciclos de grao medio, e entre dezaoito e vinte e nove anos, no caso dos ciclos de grao superior.

b) Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos establecidos no artigo 36 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do Sistema educativo de Galicia, para poder matricularse en todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente, e que se detallan no modelo de solicitude, no anexo I desta orde.
c) Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do Sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
d) Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.
e) Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.

Lugar e prazo de presentación de solicitude:
1. Cada solicitante presentará unha única solicitude, segundo o modelo do anexo I, que se entregará nun dos centros que figuran no anexo II e irán dirixidas á dirección do centro educativo. Se a persoa solicitante presenta máis dunha solicitude ou solicita máis dun proxecto, non se terá en conta a súa petición.
2. Este modelo de solicitude estará dispoñible na Guía de procedementos e servizos, no enderezo https://sede.xunta.es, nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp
3. O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 17 de xuño ata as 13.00 horas do día 26 de xuño de 2015.

Documentación:
A solicitude de admisión, anexo I, deberá ir acompañada da seguinte documentación:
a) Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos de identidade no sistema de verificación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro.
b) Certificación académica relativa aos requisitos de acceso, no caso de non ter realizado os estudos ou as probas de acceso no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
c) Currículo co formato Europass, que se poderá elaborar no enderezo:
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

CALENDARIO ESCOLAR EN GALICIA PARA O CURSO 2015/2016

Publícase a Orde do 8 de xuño pola que se aproba o calendario escolar en Galicia para o curso 2015 / 2016 nos centros sostidos con fondos públicos. 


COMEZO E REMATE DO CURSO:
 • No 2ª ciclo de Educación Infantil, Educación Especial e Educación Primaria: Do 10 de setembro ao 22 de xuño.
 • En Educación Secundaria e Formación Profesional: Do 15 de setembro ao 22 de xuño. 
 • En Ensinanzas de Réxime Especial: Do 15 de setembro ao 30 de xuño.

PERÍODOS DE VACACIÓNS:
 • Nadal: desde o día 21 de decembro de 2015 ata o día 6 de xaneiro de 2016.
 • Entroido: días 8, 9 e 10 de febreiro de 2016. 
 • Semana Santa: desde o día 21 ao 28 de marzo de 2016.

DÍAS NON LECTIVOS: 
 • Día do Ensino: 30 de Outubro de 2015. 
 • Festivos locais ou de ámbito estatal. 

martes, 9 de junio de 2015

Guia para trabajar la diversidad sexual y de género

Guia editada por el sindicato Steilas con pautas para trabajar la diversidad afectivo - sexual en el entorno escolar: aclaraciones concetuales, estereotipos, cómo actuar en caso de producirse homofobia, recursos, webs, ... son algunos de sus contenidos. Notas de corte en toda España

El País presenta esta sección con un buscador de notas de corte en todas las universidades públicas de España. 

Si quieres saber cual fue la nota del último alumno que entró en la titulación y centro en el que estás interesado, selecciona una carrera, una universidad o ambos criterios. Pulsa en "buscar". Puedes introducir tu nota para saber si es "suficiente" para cursar los estudios que deseas. También puedes seleccionar provincia.

Recuerda que la nota de corte no es una nota mínima que marquen las universidades para entrar en una titulación, sino un valor relativo que marca el último alumno que entró en esa carrera. Esa nota variará cada año debido a las diferencias en la demanda, las plazas ofertadas, las notas de los alumnos que la piden, etc. Carreras universitarias en España

En la web Yaq.es puedes obtener información sobre todas las carreras por rama de conocimiento. Accede al enlace pinchando en la imagen. 


"Por qué estudiar", nueva sección del Portal Universia

Por qué estudiar es una sección especial del Portal Universia donde encontrarás toda la información sobre algunas carreras que te ayudará a descubrir los motivos para estudarlas. 


viernes, 5 de junio de 2015

Axudas económicas 2015 para estudar Graos no Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela

A Universidade de Santiago de Compostela pon en marcha a segunda edición do programa “Para estudar Lugo”, a través do que a institución provincial financia o 50% do custe da matrícula de primeiro curso en 10 titulacións de grao impartidas no campus de Lugo, para o curso 2015-16, ademais de lanzar o plan de captación de talento, costeando a matrícula integra aos 135 mellores expedientes BACHARELATO e FP, de Galicia e de Grado, do Campus de Lugo


As dúas axudas que convoca son:
 • 50% de desconto na matrícula para o curso 2015- 2016 nalgúns graos.
 • Matrícula gratuíta para os mellores expedientes preuniversitarios. 

As instrucións que ofrecen son as seguintes:

50% DE DESCONTO NA MATRICULA PARA O CURSO 2015-16:

■O programa 'Para estudar Lugo' contempla este ano o desconto do 50% do custe da matrícula para estudantes que no curso 2015-16 comecen os seus estudos no campus de Lugo da USC nalgún dos seguintes títulos de grao:

►Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais
►Grao en Enxeñaría Civil
►Grao en Xeomática e Topografía
►Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria
►Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural
►Grao en Lingua e Literaturas Españolas
►Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural
►Grao en Administración e Dirección de Empresas
►Grao en Xestión e Dirección de Pemes
►Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

■O número de bolsas financiadas será o mesmo que o das prazas de novo ingreso cubertas en cada título. 

■A concesión das axudas é automática sempre que os solicitantes sinalen no web da USC no que formalizan a matrícula que se acollen a este programa de bolsas da Deputación. 

■Aqueles estudantes que soliciten tamén bolsa do Ministerio, que cubra os custes de matrícula, non pagarán taxa algunha ata que se resolva a súa concesión ou non. En caso de non ter a bolsa do Ministerio si gozarían da bonificación do 50% por parte da Deputación Provincial de Lugo.

MATRÍCULA DE BALDE PARA OS MELLORES EXPEDIENTES PREUNIVERSITARIOS:

■O plan de captación de novos talentos para o campus de Lugo activado pola Deputación en colaboración coa Universidade, contempla a matrícula de balde para os seis mellores expedientes preuniversitarios procedentes de Galicia que se matriculen no curso 2015-16 no primeiro curso de calquera dos 15 títulos de grao ofertados pola USC no campus de Lugo (As bolsas outorgadas a matrículas nos dobres títulos de grao en Enxeñaría Civil, Xeomática e Topografía e Enxeñaría Agronómica, Forestal e do Medio Natural xa se deducen das titulacións matrices). 

■Catro destas bolsas de matrícula están dirixidas a estudantes procedentes de Bacharelato e dúas para novos alumnos que acceden a estudos universitarios logo de completar ciclos formativos ou programas de FP.

■Poderán optar a este bolsa alumnos que cursasen e superasen en centros docentes na comunidade galega os dous cursos que conforman calquera das modalidades de Bacharelato e Formación Profesional, e que rematen os seus estudos de Bacharelato ou FP no curso académico 2013-2014 ou 2014-2015 (convocatoria de xuño). 

■Para participar nesta convocatoria de axudas é necesario que a nota media das cualificacións obtidas en Formación Profesional ou nos dous cursos de calquera das modalidades de Bacharelato sexa igual ou superior a 8,75 puntos.

■O prazo de presentación de solicitudes para a presente convocatoria rematará o 30 de xullo de 2015

■Os modelos de solicitude e as bases das citadas convocatorias poden consultarse no BOP da Deputación de Lugo do sábado, día 30 de maio de 2015

■A documentación pode presentarse persoalmente, no rexistro da Deputación Provincial de Lugo, ou ben, mediante envío por mensaxeiro ou en calquera das dependencias administrativas recollidas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC) dentro do prazo sinalado. No caso de envío por correo ou en calquera das dependencias recollidas no artigo 38.4 da LRXPAC.

Máis información: 

jueves, 4 de junio de 2015

Ranking de las 50 titulaciones más demandadas 2015

El Mundo publica esta guia para el curso 2015/2016 con un ranking de las 50 carreras más demandadas y las univesidades mejor valoradas para cursarlas. 

martes, 2 de junio de 2015

Buscador de grados y salidas profesionales

El portal loquequieroestudiar.es ha presentado hace unos días la nueva App Guia de los grados y sus salidas laborales.

La aplicación consiste en un buscador de grados por profesiones y de salidas laborales por grados en todas las universidades públicas y privadas de España, basado en los datos oficiales del Ministerio de Educación. Los resultados de la búsqueda, que requiere de conexión a internet, incluyen:
 • Notas de corte.
 • Combate los nervios antes, durante y después de los exámenes
 • Ranking de las 20 titulaciones más demandadas
 • Empieza a buscar Becas.
 • Universidades con campus único
 • Decálogo para un buen comienzo en la universidad
 • Mejorar la caligrafía en Secundaria y Bachillerato

Es gratuita y está disponible  en Google Play y App Store.

Web Lo Que Quiero Estudiar

El portal web Loquequieroestudiar.es es una guía para informarse sobre el acceso a la universidad y orientar el futuro profesional. Contiene una aplicación en la que se pueden buscar grados por profesiones o salidas laborales por grados, complementada con diferentes rankings de las 75 universidades españolas, tanto públicas como privadas. La información se va actualizando desde distintas fuentes oficiales. 

lunes, 1 de junio de 2015

Número 10 de la Revista Convives: Atención a la diversidad y convivencia

Número 10 de la revista Convives dedicado a la relación entre la atención a la diversidad y la convivencia, en el Blog Convives


La tarjeta de calificación de la PAU

Resultado de imagen de calificaciones pauUna vez superada la PAU te habrán comentado que debes obtener la tarjeta de calificaciones que acredita la superación de la PAU con las notas especificadas. . Aunque tus datos están gravados en el sistema, es conveniente que recojas y guardes esta tarjeta, ya que la vas a necesitar para realizar diversas gestiones. Por ejemplo te la pedirán si solicitas plaza en la universidad fuera de la comunidad donde realizaste la PAU o tendrás que presentarla para solicitar plaza en las residencias universitarias públicas o solicitar becas. 

¿DÓNDE SE RECOGE LA TARJETA DE CALIFICACIONES DE LA PAU?
 Podrás pedirla en la secretaría de tu centro educativo.

¿CUÁNDO PODRÉ RECOGERLA? (convocatoria de junio 2016/2017 en Galicia)
 • El 21 de junio los LERD enviarán por correo a los centros de enseñanza secundaria las tarjetas de calificación de la PAU.
 • Tras la primera reclamación, el día 29 de junio, los LERD remitirán a los centros las tarjetas PAU con modificación de nota después del primer plazo de revisión de las calificaciones. 
 • Tras la segunda reclamación, el día 1 de julio, los LERD remitirán a los centros las tarjetas PAU con modificación de nota después de la segunda revisión de las calificaciones. 
Si no has solicitado reclamación ni doble corrección tu tarjeta definitiva ya estará disponible a partir del 21 de junio en tu centro. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...